කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය - හම්බන්තොට

வலயக் கல்வி அலுவலகம் - ஹம்பாந்தோட்டை


Zonal Education Office - Hambantota


U.A.R.G.  රාජකරුණා

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 

අපෙන් සැපයෙන  සේවාවන්


අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මක  හා ප්‍රමාණාත්මක  සංවර්ධනය

උදෙසා තොරතුරු  සපයන දකුණු ලක හොදම සැලසුම්

අංශය බවට පත් කිරීම.

නිවැරදි දත්ත හා නිවැරදි  තීරණ තුලින් දකුණු ලක දරුවන්ට නව ලොව ජය ගන්න, යහ පාලනයෙන් පිරිපුන් අධ්යාපන කලාපයක්


 මෙහෙවර


දැක්ම.


File Upload Form

අපෙන් සැපයෙන  සේවාවන්