කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය - හම්බන්තොට

வலயக் கல்வி அலுவலகம் - ஹம்பாந்தோட்டை


Zonal Education Office - Hambantota


ම්බන්තොට කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ වෙබ් අඩවිය සදහා මාගේ පණිවුඩයක් එක් කිරීමට ලැබීම සතුටට කරුණකි. අප කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය අනාගත ලෝකයට ගැලෙපන දැනුමත්, මානුෂික ගුණාංගවලින් සමන්විත හදවත්, ප්‍රයෝගිකව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි පුහුණුවකින් සමන්විත දරුවන් පිරිසක් සමාජය වෙත දායාද කිරීමේ අරමුණ පෙරදැරිව කටයුතු කරයි.


නවීණ තාක්ෂණයේ සහයද සමගින් මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් අධ්‍යාපන පද්ධතියේ සියළුම පාර්ශවයන් වෙත කඩිනම්, නිවරදි හා පහසුවෙන් තොරතුරු ලබා දීම තුලින් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායීතාවයෙන් යුත් කාර්යාලයක් බවට පත් කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරමි.


කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තුමාගේ පණිවිඩය

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය


දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය


 දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

මෙහෙවර

 

ජාතික හා පළාත් අධ්‍යාපන අරමුණු පෙරදැරිව,භෞතික හා මානව සම්පත් කළමනාකරණය කරමින් සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කර,අධික්ෂණය තුළින් විධිමත් හා නොවිධිමත් අධ්‍යාපන අවස්ථා සවිබල ගන්වමින් හම්බන්තොට කලාපයේ පාසල් ප්‍රජාවට උපරිම සේවාවක් සැපයීමට පාසල් පද්ධතිය ඵලදායි හා කාර්යක්ෂම,ලෙස මෙහෙයවීම.


 2016.01.04

සිංහල,දෙමළ හා මුස්ලිම් පාසල් සඳහා පළමු පාසල් වාරය ආරම්භ කිරීම.

2016.04.8

සිංහල හා දෙමළ පාසල් සඳහා පළමු පාසල් අවසාන ආරම්භ කිරීම.

2016.04.11

මුස්ලිම් පාසල්වල පළමුවන පාසල් වාරය අවසාන කිරීම


දැන්වීම්

 

දැක්ම

රුහුණු  මාගම්පුර දරුවන් දේශයේ විශිෂ්ටතමයන් බවට පත් කිරිම.


ඔබට මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් කලාපය පිළිබද මූලික තොරතුරුත්, ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන් හා එහි ප්‍රගතිය පිළිබදවත්, දරුවන්, දෙමාපියන්, ගුරුවරුන්, විදුහල්පතිවරුන්, අධ්‍යාපන කේෂත්‍රයේ නිලධාරීන් හා සමාජය වෙත අධ්‍යාපනික වශයෙන් වැදගත් අනෙකුත් තොරතුරුද කඩිනමින් ලබා දීමට අපේක්ෂා කරන්නෙමු.


තිලක් වත්තුහේවා

කලප අධ්‍යාපනඅධ්‍යක්ෂ